برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
عـکـاسـی
مـسـیـر سـیـاه

jhdrmhdmrhdmrhrmdh

hgedhgredjrgdjgrjdrgdrjdrjdrgj
jdkjrkdjrjd

روشـنـایـی را دنـبـال کـنـیـد
 

1

تصاویر منتخب

مکان های مورد علاقه من روی زمین، آب های وحشی است که جنگل بازوهایش را باز می کند و منحنی نقره ای رودخانه، مسافر را به آغوش خود آغشته می کند.

 

پـروژه بـعـدی
عـکـاسـی
مـلـکـه